BAT-arviointi ja BAT-selvitys

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arviointi eli BAT-arviointi (Best Available Techniques, BAT) tarkoittaa selvitystä, jossa tehtaalla tai muussa laitoksessa käytössä olevaa tekniikkaa ja käytäntöjä verrataan suhteessa parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan, eli BAT-tekniikkaan. Yksityiskohtainen BAT-arviointi tulee laadittavaksi yleensä siinä vaiheessa, kun toiminnalle haetaan uutta ympäristölupaa tai lupamääräysten tarkistamista.

BAT-selvitys tulee ajankohtaiseksi kun uudet, omaa pääasiallista toimialaa koskevat BAT-päätelmät on julkaistu. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä valvojalle selvitys siitä, onko voimassa oleva ympäristölupa uusien BAT-päätelmien mukainen. Mikäli valvoja katsoo, että lupaa tulee muuttaa, määrää se toiminnanharjoittajan jättämään hakemuksen ympäristöluvan tarkistamiseksi.

Linnunmaan vakiintuneet toimintatavat BAT-arviointien ja BAT-selvitysten laatimisessa ja hyvä teollisuusprosessien tuntemus mahdollistavat arvioinnin laatimisen asiakkaan kannalta vaivattomasti ja tehokkaasti. Linnunmaa on käytettävissä myös BAT-poikkeamaa koskevissa asioissa.

Maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys

Maaperän ja pohjaveden perustilaselvityksen tavoitteena on määritellä laitosalueen maaperän ja pohjaveden tila siten, että toiminnan lopullisesti päättyessä voidaan niiden tilaa verrata selvityksen laatimisen aikaiseen tilaan. Velvoite perustilaselvityksestä koskee ns. direktiivilaitoksia, kuten paperitehtaita ja suuria voimalaitoksia.
Perustilaselvitykseen sisältyy laitosalueen toimintahistoria kartta-aineistoineen sekä maaperän ja pohjaveden kannalta oleellisten, laitoksella käytettyjen aineiden sekä kohteiden tunnistaminen. Mahdolliset haitta-ainepitoisuudet maaperässä ja pohjavedessä on tunnettava riittävällä tasolla.

Ympäristötarkkailusuunnitelma

Ympäristöluvassa voidaan määrätä ympäristötarkkailun järjestämisestä. Tarvittaessa tarkkailulle laaditaan erillinen suunnitelma, jonka avulla päästöjen ja ympäristön tilan seurantaa ja sen raportointia toteutetaan järjestelmällisesti. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää myös jätelain mukainen jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.

Naapurustoselvitykset

Selvitykseen kootaan tiedot toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista asianosaisista, joita toiminta ja sen vaikutukset erityisesti saattavat koskea.

Selvitys vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä käyttämiensä kemikaalien haitallisuudesta, ja vältettävä haitallisten aineiden ja seosten pääsyä vesistöihin. Vaaralliset ja haitalliset aineet on määritelty vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 1022/2006.

PIMA-selvitys

Selvityksissä kartoitetaan maa-alue, johon pilaantuneisuus kohdistuu ja arvioidaan haitta-aineiden mahdollinen kulkeutuminen. Tarvittaessa Linnunmaa selvittää myös mahdolliset vastuut puhdistamisesta.

Ota yhteyttä