Riskinarviointi on tärkeä työkalu kohti toiminnan parempaa turvallisuutta. Toiminnasta aiheutuvien vaarojen tunnistaminen ja riskinarviointi on lainsäädännön velvoite toiminnanharjoittajille. Oikeilla riskinhallintatoimilla taataan turvallinen työympäristö ja minimoidaan onnettomuudet.

Riskinarviointia suunnitellessa on tärkeää huomioida arvioinnin kohde. Riskinarvioinnissa tulee keskittyä kohteen vaatimiin seikkoihin. Arviointeja on useanlaisia ja on tärkeää valita oikea lähestymistapa jokaiselle tilanteelle. Linnunmaa tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä kemikaalien riskinarviointeihin että ympäristöriskinarviointeihin.