Mikäli yrityksen toiminnasta aiheutuu ympäristölle haittaa tai pilaantumisvaaraa, tarvitsee toiminta ympäristöluvan. Ympäristölupaa haetaan kunnan tai valtion viranomaiselta. Linnunmaa on apunasi kaikissa ympäristölupahakemuksiin liittyvissä kysymyksissä. Linnunmaalla on paljon kokemusta lupahakemusten laatimisesta myös vaativille teollisuuden aloille.

Ympäristöluvan hakuprosessi vaatii paneutumista lainsäädännön vaatimuksiin, yrityksen toimintaan ja sen ympäristövaikutuksiin. Laadukas ja huolellinen lupahakemus luo edellytykset suotuisalle lupapäätökselle. Hakemuksen laajuus riippuu toiminnan luonteesta ja sen ympäristövaikutuksista.

Asiakkaan halutessa Linnunmaa ottaa päävastuun koko luvanhakuprosessin läpiviemisestä sekä yhteydenpidosta viranomaisiin. Myös lupa-asioihin liittyvien vastineiden sekä valitusten kirjoitus kuuluvat Linnunmaan palveluihin.

Lupahakemuksen liiteasiakirjat

Ympäristölupahakemuksen liitteeksi tarvitaan tavallisesti erilaisia selvityksiä ja toimintasuunnitelmia. Tyypillisiä liiteasiakirjoja ovat esimerkiksi BAT-arviointi, maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys sekä ympäristötarkkailusuunnitelma, joissa Linnunmaa tarjoaa kokemustaan avuksi.

Ota yhteyttä