Linnunmaalla on kokemusta niin vesilainsäädännön tulkinnasta ja soveltamisesta, veden käytön ja jäteveden puhdistamisen teknisestä toteuttamisesta kuin vesistövaikutusten arviointien ja vesilupahakemusten laatimisesta. Asiakkaalle laaditaan tarpeen mukaan niin lupahakemukset, lausunnot, selvitykset kuin vaikutusten arvioinnit.

Vesilaki ohjaa ja vesien käyttöä ja rakentamista pyrkien ehkäisemään ja vähentämään käytöstä aiheutuvia haittoja. Vesitaloushankkeille tulee usein hakea vesilain mukainen lupa eli vesilupa. Vesistön pilaantumisen vaaraa koskevat asiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla, ellei toiminta edellytä vesilupaa.

Linnunmaa laatii itse lupahakemuksen lisäksi luonnontieteelliset ja tekniset selvitykset ja lausunnot lupahakemuksen tueksi ja auttaa määrittelemään toiminnan rajat luvan myöntämisen edellytysten täyttymiseksi. Linnunmaa hallitsee sekä juridisen viitekehyksen, luonnontieteellisen vaikutusten arvioinnin että teknisen toteuttamisen mahdollisuudet.

Ota yhteyttä