Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Linnunmaa laatii maa-ainesten ottamista koskevat lupahakemukset sekä niiden tueksi tarvittavat selvitykset ja lausunnot.

Luvan saanti edellyttää muun muassa asianmukaista ottamissuunnitelmaa. Tietyissä tapauksissa maa-ainesten otto edellyttää myös ympäristö-, vesi- ja maisematyölupia. Maa-ainesten ottamisella on aina vaikutuksia alueen maisemakuvaan ja luonnonolosuhteisiin. Lisäksi etenkin soran ottamisalueilla mahdolliset pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset tulee ottaa toiminnassa huomioon.

Eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa ohjaa ns. MARA-asetus. Se helpottaa eräiden jätteiden käyttöä tietyissä kohteissa, joissa jäte voi korvata luonnon kivi- ja maa-ainesta. Mikäli jäte ja hyödyntämiskohde kuuluvat asetuksen soveltamisalaan, voidaan jätettä hyödyntää ilmoittamalla toiminnasta MARA-asetuksen mukaisesti. Mikäli taas toiminta ei kuulu MARA-asetuksen piiriin, on hyödyntäminen ympäristöluvanvaraista. Linnunmaan asiantuntijat auttavat tarpeen arvioinnissa sekä lupahakemusten ja ilmoitusten laadinnassa.

Uudistettu MARA-asetus (843/2017) on astunut voimaan 1.1.2018. Uudessa asetuksessa jätteille on asetettu käyttökohteittain jätejaekohtaiset enimmäishaitta-ainepitoisuudet. Näin ollen jätejakeiden enimmäispitoisuudet vaihtelevat sen mukaan, mihin rakenteeseen jätettä käytetään. Niin hyödynnettävien jätteiden kuin maarakentamiskohteiden määrää on lisätty suhteessa aiemmin voimassa olleeseen, samannimiseen asetukseen. Asetuksella pyritään huomioimaan laajemmin teollisia symbiooseja ja kiertotaloutta.

Parhaillaan valmistelussa on uusi rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskeva asetus, ns. MASA-asetus. Asetusksen tarkoituksena on MARA-asetuksen tavoin edistää näiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kestävän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Ota yhteyttä