Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Linnunmaa laatii maa-ainesten ottamista koskevat lupahakemukset sekä niiden tueksi tarvittavat selvitykset ja lausunnot.

Luvan saanti edellyttää muun muassa asianmukaista ottamissuunnitelmaa. Tietyissä tapauksissa maa-ainesten otto edellyttää myös ympäristö-, vesi- ja maisematyölupia. Maa-ainesten ottamisella on aina vaikutuksia alueen maisemakuvaan ja luonnonolosuhteisiin. Lisäksi etenkin soran ottamisalueilla mahdolliset pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset tulee ottaa toiminnassa huomioon.

Eräiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa ohjaa ns. MARA-asetus. Mikäli jäte ja hyödyntämiskohde kuuluvat asetuksen soveltamisalaan, voidaan jätettä hyödyntää ilmoittamalla toiminnasta MARA-asetuksen mukaisesti. Mikäli taas toiminta ei kuulu MARA-asetuksen piiriin, on hyödyntäminen ympäristöluvanvaraista. Linnunmaan asiantuntijat auttavat tarpeen arvioinnissa sekä lupahakemusten ja ilmoitusten laadinnassa.

MARA-asetusta ollaan parhaillaan uudistamassa. Samalla valmistelussa on uusi rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntämistä koskeva asetus, ns. MASA-asetus. Asetusten tarkoituksena on edistää näiden jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa kestävän kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. MARA-asetuksessa ympäristökelpoisuus asetetaan todennäköisesti rakennekohtaisesti eli esimerkiksi meluvallille asetettaisiin omat raja-arvonsa. MARA-asetus on tavoitteena saada voimaan vuoden 2017 loppuun mennessä ja MASA-asetus keväällä 2018.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Ota yhteyttä