Lannoitevalmisteiden valmistus ja markkinoille saattaminen edellyttää kaikilta toimijoilta omavalvonnan järjestämistä ja orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavilta laitoksilta myös laitoshyväksyntää. Lisäksi markkinoille saa saattaa vain sellaisia lannoitevalmisteita, joilla on olemassa oleva tyyppinimi.

Linnunmaa on apuna kaikissa lannoitelainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä ja asiakirjoissa, kuten lannoitteiden valmistamiseen liittyvissä tuotehyväksyntäkysymyksissä, omavalvonnan järjestämisessä ja laitoshyväksynnän hakemisessa.

Toiminnan aloittamisilmoitus

Ennen toiminnan aloittamista lannoitevalmisteita valmistavan laitoksen on tehtävä toiminnan aloitusilmoitus Ruokavirastolle (ent. Evira). Ilmoitukseen liitetään kuvaus toiminnan järjestämisestä, tuotetiedot ja omavalvontasuunnitelma.

Laitoshyväksyntähakemus

Orgaanisten lannoitevalmisteiden valmistajalla tulee olla Eviran hyväksyntä ennen toiminnan aloittamista. Laitoshyväksyntää haetaan kirjallisella hakemuksella, jossa osoitetaan, että laitoksella syntyy turvallista lannoitevalmistetta tai sen raaka-ainetta. Hakemukseen liitetään omavalvontasuunnitelma.

Linnunmaa voi huolehtia myös muiden lupa-asioiden hoitamista, kuten ympäristölupahakemuksen laatimisesta.

Omavalvontasuunnitelma

Tuotteiden laadun varmistamiseksi toiminnanharjoittajan on tunnettava lannoitevalmisteiden laadun kannalta kriittiset toiminta-, valmistus- ja käsittelyvaiheet ja valvottava niitä. Lannoitevalmistelain mukaan valvonta toteutetaan kirjallisen omavalvontasuunnitelman mukaisesti, joka toimitetaan Eviralle.

Linnunmaan avustuksella tunnistat tuotteen turvallisuuden kannalta olennaisimmat toimintavaiheet ja suunnittelet omavalvonnan toteuttamisen niiden pohjalta. Linnunmaan palveluihin kuuluu omavalvontasuunnitelman laatiminen lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Tyyppinimihakemus

Lannoitevalmisteella tulee olla hyväksytty tyyppinimi ja sen tulee täyttää tyyppinimelle asetetut vaatimukset. Tyyppinimellä pyritään kuvaamaan lannoitteen ominaisuuksia, kuten koostumusta, käyttötarkoitusta tai valmistusmenetelmää.

Toiminnanharjoittaja voi tarvittaessa hakea muutosta olemassa olevaan tyyppinimeen tai uuden tyyppinimen lisäämistä tyyppinimiluetteloon. Linnunmaa avustaa soveltuvan tyyppinimen selvittämisessä tai tyyppinimihakemuksen laatimisessa.

Ota yhteyttä