Tuoteturvallisuusriskien tunnistaminen

Tuoteturvallisuusriskien arviointi tulee kysymykseen esimerkiksi uusissa tai muuttuneissa prosesseissa. Riskit voivat olla niin mikrobiologisia kuin kemiallisia tai fysikaalisia.

Linnunmaa auttaa riskien tunnistamisessa – laadimme selvitykset, joissa arvioimme myös riskien merkittävyyden ja ohjeistamme tarvittaessa niiden hallinnassa.

Allergeenien tunnistaminen ja hallinta

Elintarvikelain (23/2006) nojalla toimijoiden on tunnettava elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Tämä käsittää myös allergeeneihin liittyvät vaarat ja niiden hallinnan. Allergeenien hallintakeinot tulee määrittää omavalvontasuunnitelmassa.

Linnunmaa auttaa tarpeen mukaisesti allergeenien tunnistamisessa ja niiden hallintaan liittyvissä seikoissa.

Puhtaanapitoon liittyvät selvitykset

Linnunmaa auttaa tarpeen mukaan elintarvikehuoneistojen ja -laitosten puhtaanapitoon liittyvissä asioissa. Suoritamme puhtaanapidon ja siihen liittyvien käytäntöjen ja omavalvonnan riittävyyden arvioinnin hygieniavaatimusten täyttämiseksi. Tarkistamme puhdistusohjelmien riittävyyden ja tunnistamme mahdolliset kehityskohteet.

Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuden arviointi

Kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita. Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kertakäyttöastiat ja -käsineet sekä elintarviketeollisuuden laitteet.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuville materiaaleille ja tarvikkeille asetuista vaatimuksista säädetään elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista annetussa EU-asetuksessa (EY) N:o 1935/2004. Lisäksi on annettu eräitä tuote- ja ainekohtaisia säädöksiä esimerkiksi muoville, keramiikalle ja sellofaanille.

Linnunmaa selvittää puolestasi kontaktimateriaaleille asetetut vaatimukset sekä arvioi tuotteiden ja laitteiden vaatimustenmukaisuuden.

Raaka-ainetoimittajien ja alihankkijoiden auditoinnit

Toimitusketjussa jäljitettävyys, läpinäkyvyys ja vastuullinen toiminta on tärkeää jokaisessa toiminnan vaiheessa. Auditoimalla tärkeimmät tavarantoimittajat ja alihankkijat voidaan varmistua siitä, että toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Vastuullisuuden näkökulmasta tuoteturvallisuuden lisäksi ympäristöasioiden hallinta ja työturvallisuus ovat toiminnan tärkeitä kulmakiviä. Linnunmaa avustaa auditoinneissa tarpeen mukaan.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Ota yhteyttä