Altistumisskenaarioissa (AS) esitetään lyhyesti keskeiset tiedot, jotka ovat peräisin REACH-rekisteröintiä varten laaditusta kemikaaliturvallisuusarvioinnista (Chemical Safety Assessment). Skenaarioissa kuvataan rekisteröijän suositukset siitä, miten käyttäjä hallitsee työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön altistumista. Näin pyritään varmistamaan aineen turvallinen käyttö.

Altistumisskenaario on laadittava, jos ainetta valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 t/a ja se on luokiteltu vaaralliseksi (hazardous) tai PBT-/vPvB-aineeksi. Altistumisskenaarion laatija on yleensä rekisteröijä (aineen valmistaja tai maahantuoja) tai jatkokäyttäjä. Myös seoksen valmistaja voi laatia altistumisskenaarion seokselle. Mikäli altistumisskenaario toimitetaan käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä, on sen oltava laadittu suomeksi tai ruotsiksi.

Tiedottamista varten laadittu altistumisskenaario koostuu tavallisesti neljästä kohdasta:

  1. Otsikko
  2. Altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet
  3. Altistumisen arviointi ja viittaus altistumislähteeseen
  4. Jatkokäyttäjille suunnatut ohjeet siitä, miten nämä voivat arvioida, toimivatko altistumisskenaarion rajoissa

Linnunmaan asiantuntijat kääntävät ja laativat altistumisskenaarioita. Linnunmaa järjestää lisäksi räätälöityjä koulutuksia, joissa tutustutaan käyttöturvallisuustiedotteisiin ja/tai altistumisskenaarioihin, opitaan tulkitsemaan niiden antamaa tietoa sekä löytämään työntekijälle oleellisimmat turvallisuusohjeet. Räätälöidyissä koulutuksissa voidaan tarkemmin perehtyä juuri asiakkaan käyttämiin tiedotteisiin.

Ota yhteyttä