Palvelut

Lakipalvelut

Lainsäädännön velvoitteet, ympäristövastuu ja -johtaminen

REACH-rekisteröinti

REACH -rekisteröinti on yksi merkittävimmistä REACH -asetuksen tuomista velvoitteista. Ennen rekisteröinnin aloittamista kannattaa kuitenkin varmistaa, mikä on viisain tapa toimia. Linnunmaalta saat sekä REACH -rekisteröinti että -selvityspalveluita.

Ympäristövaikutusten arviointi YVA

YVA:ssa selvitetään laajan hankkeen ympäristövaikutukset ennen hankkeen toteutusta. Linnunmaa huolehtii YVA:n läpiviemisestä. Linnunmaa sai vuoden YVA-palkinnon vuonna 2015.

Luvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset

Lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt selkeyttävät ja mahdollistavat toimintaa varmistaen, että toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset.

Selvitykset ympäristölupahakemusta varten

Toiminnanharjoittaja voi toiminnan luonteesta ja laajuudesta riippuen tarvita useita erilaisia selvityksiä ympäristölupahakemusta varten. Linnunmaalla on runsaasti kokemusta hakemuksen liitteeksi tarvittavien selvityksien teosta.

Elintarviketurvallisuus

Elintarvikkeita koskevien määräysten noudattaminen koskee kaikkia elintarvikealan yrityksiä ja niiden sidosryhmiä – Linnunmaa apuna elintarviketurvallisuudessa.

Ympäristöpäällikköpalvelu

Yrityksen ympäristöjohtamisen ja ympäristöasioiden viranomaisraportoinnin voi helposti ulkoistaa joko osittain tai kokonaan Linnunmaalle.

Toimintajärjestelmät

Kun toimintajärjestelmän rakentaminen tai päivittäminen tai tulee ajankohtaiseksi, Linnunmaa tarjoaa monipuolista osaamistaan avuksi. Linnunmaa auttaa ympäristö-, laatu-, työturvallisuus-, energianhallinta-, sekä elintarviketurvallisuusjärjestelmien laatimisessa sekä ulkoiseen auditointiin valmistautumisessa.

Energiakatselmukset suurille yrityksille

Suuria yrityksiä koskee energiatehokkuuslain mukainen energiakatselmusvelvoite, jonka mukainen energiakatselmus on tehtävä vähintään neljän vuoden välein. Linnunmaan asiantuntemuksella lakisääteisten energiakatselmusvelvoitteiden selvittäminen ja täyttäminen hoituu mutkattomasti.

EDD

EDD-selvitys tuottaa laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi. Linnunmaalla on vuosikymmenen mittainen kokemus useiden toimialojen EDD-selvitysten laadinnasta.

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote on kemikaaliturvallisuuden avainasiakirja. Linnunmaa laatii, päivittää ja kääntää käyttöturvallisuustiedotteita. Asiantuntijat myös kouluttavat asiakkaita tiedotteiden laatimiseen ja hyödyntämiseen.

Altistumisskenaariot

Altistumisskenaario sisältää suositukset työntekijöiden, kuluttajien ja ympäristön altistumisen hallitsemiseksi ja turvallisen käytön varmistamiseksi.

Ympäristömerkit

Ympäristömerkin avulla yritys voi viestiä kuluttajille tuotteidensa ympäristömyönteisyydestä. Linnumaa selvittää, mikä ympäristömerkki sopisi parhaiten kunkin yrityksen tuotteelle.

Riskinarvioinnit

Riskinarviointi on tärkeä työkalu turvallisuuden kehittämisessä. Oikeanlaisessa riskinarvioinnissa tulee huomioida arvioitavan kohteen luonne ja tarpeet. Riskinarviointimenetelmää valitessa tulee ottaa huomioon kohteen toiminta ja siihen liittyvät riskit.

Turvallisuusvelvoitteet ja selvitykset

Kemian ja kosmetiikan toiminnanharjoittajilla on erilaisia turvallisuusvelvoitteita, jotka riippuvat toiminnan luonteesta ja koosta. Omista velvoitteistaan on hyvä varmistua, sillä jopa vähäisellä toiminnalla voi olla erilaisia viranomaisvelvoitteita.

Koulutukset

Lainsäädäntö ja käytäntö muuttuvat jatkuvasti, ja vastuista ja velvoitteista ajan tasalla pysyminen vaatii perehtymistä asiaan ja sitä koskevaan lainsäädäntöön. Asiantuntijan johdolla yritysten on helppo perehtyä heitä koskeviin velvoitteisiin.