Vesihuolto ja vesiensuojelu

Vesihuollon tavoitteena on korkealaatuisen talousveden saatavuuden, asianmukaisen viemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen turvaaminen. Vesien käytön vaikutukset tulee huomioida niin raakavesilähteen hyödyntämisen kuin jätevesien käsittelyn osalta.

Vesiensuojelua ohjaavat eritasoiset kansalliset ja EU:n säännökset. Esimerkiksi suurten teollisuuslaitosten päästöille asetetaan rajoituksia EU:n teollisuuspäästödirektiivin nojalla laadituissa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) päätelmissä. Lisäksi joillekin vesiympäristölle vaarallisille ja haitallisille aineille on annettu lainsäädännössä päästökieltoja sekä päästöraja-arvoja ja ympäristönlaatunormeja, joita jätevesiä vastaanottavassa vesistössä ei saa ylittää. Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista pyrkien ehkäisemään ja vähentämään niistä aiheutuvia haittoja.

Vesistövaikutukset pinta- ja pohjavesissä

Suomessa on paljon järviä, jokia ja pienvesistöjä, joiden vuoksi vesistövaikutusten huomiointi on keskeistä useissa hankkeissa. Sisävesien ja meren hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät ravinnekierron ja -kuormituksen hallintaa. Lisäksi pohjaveden tilalle riskiä aiheuttavat mm. pilaantuneet maa-alueet, öljytuotteiden varastointi ja teollisuusalueet. Pohjavesialue luokitellaan riskialueeksi, jos pohjavedessä todetaan haitallisten aineiden pitoisuuksia ja veden tila voi heikentyä ilman suojelutoimia. Vesistövaikutusten arviointi on usein keskeistä esimerkiksi jäteveden käsittelyä koskevan ympäristöluvan ja vesiluvan myöntämisen edellytysten täyttymiseksi.

Linnunmaa toimii asiantuntijana kaikkiin vesistöihin ja veden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Linnunmaalla on kokemusta niin vesilainsäädännön tulkinnasta ja soveltamisesta, veden käytön ja jäteveden puhdistamisen teknisestä toteuttamisesta kuin vesistövaikutusten arviointien ja vesilupahakemusten laatimisesta.

Ota yhteyttä

Tutustu myös palveluihimme: