Teollisessa toiminnassa esiintyy monenlaisia terveys- ja työturvallisuusriskejä, jotka tulee tunnistaa ja minimoida työntekijän ja ympäristön terveyden turvaamiseksi. Erityisesti haitallisille tai vaarallisille kemikaaleille altistuminen tulee rajoittaa niin vähäiseksi, ettei toiminnasta koidu vahinkoa.

Riskienhallinta alkaa toiminnasta aiheutuvien vaarojen tunnistamisella ja riskien arvioinnilla. Kemikaalien käytön riskeihin vaikuttavat käytetyt aineet ja seokset sekä niiden vaarat ja käyttötavat. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää toimintaan liittyvät riskit ja suorittaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Riskienhallinta ei ole kertaluontoinen toimenpide vaan jatkuvaa seurantaa. Turvallisuustekijöitä tulee pitää yllä sekä kehittää ajan ja lainsäädännön mukaisesti. Viranomaisasiat ja ennaltaehkäisevät toimet, kuten kouluttaminen ja käyttöturvallisuustiedotteet, tulee tarkistaa säännöllisesti. Myös selkeä vastuiden jako ja niistä tiedottaminen henkilöstölle selventävät työntekijöille, millä tavoin turvallisuutta voidaan parantaa ja ylläpitää.

Riskejä voidaan hallita kouluttamalla ja ohjeistamalla henkilöstöä sekä muilla tilanteen vaatimilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Osaamisen ja toimenpiteiden kertaaminen sekä tarvittava tiedottaminen ovat turvallisen toiminnan ydin.

Ota yhteyttä