Kaivostoiminta

Kaivostoimintaa sekä sen edellyttämää alueiden käytön ja malminetsinnän järjestämistä sääntelee kaivoslaki. Kaivostoiminta voi aiheuttaa vaikutuksia esimerkiksi maaperään, vesiin, ilman laatuun ja luonnon monimuotoisuuteen. Toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellisella asiantuntemuksella voidaan kuitenkin ehkäistä ja vähentää mahdollisia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi kaivosturvallisuus, tekniset seikat huomioiden, on keskeistä kaivostoiminnassa.

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Luvan saanti edellyttää muun muassa ottamissuunnitelmaa. Tietyissä tapauksissa maa-ainesten otto edellyttää myös ympäristö-, vesi- ja maisematyölupia. Maa-ainesten ottaminen on kielletty luonnonsuojelualueilla ja tietyissä tapauksissa tulee suorittaa myös ympäristövaikutusten arviointimenettely. Maa-ainesten ottamisella on aina vaikutuksia alueen maisemakuvaan ja luonnonolosuhteisiin. Lisäksi etenkin soran ottamisalueilla mahdolliset pohjaveteen kohdistuvat vaikutukset tulee ottaa toiminnassa huomioon.

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelun tavoitteena on lajien, luontotyyppien, luonnon monimuotoisuuden, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen säilyttäminen sekä luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen. Luonnonsuojelun tavoitteet ohjaavat monissa tapauksissa ihmistoimintaa. Esimerkiksi toiminnan ja luonnon monimuotoisuutta turvaavan Natura 2000 -verkoston yhteensovittamista säännellään luonnonsuojelulaissa.

Linnunmaalla on kokemusta kaivostoimintaan, maa-ainesten ottamiseen ja luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa niin juridisesta, luonnontieteellisestä kuin teknisestä näkökulmasta.

Ota yhteyttä