Kiertotalous ja jätehuollon etusijajärjestys

Jätteiden käsittelyä ohjaa sekä kansallinen että EU-lainsäädäntö. EU:ssa tavoitteena on siirtyä kohti kiertotaloutta ja edistää jätteiden kierrätystä. Kiertotaloudella tarkoitetaan uudenlaista resurssiviisasta mallia, jossa luodaan taloudellista lisäarvoa ja vähennetään ympäristökuormitusta säilyttämällä materiaalit käytössä mahdollisimman pitkään.

Jätelain mukaisesti syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta on ensisijaisesti vähennettävä. Jos jätettä syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Jos kierrätys ei ole mahdollista, jätteen haltijan on hyödynnettävä jäte muulla tavoin.

Jätteestä tuotteeksi tai sivutuotteeksi?

Useille toiminnanharjoittajille olennainen jätelainsäädännön osa on materiaalin sivutuotteeksi määrittelemistä koskevat edellytykset tai ns. End of Waste (EoW) -kriteerit. Parhaimmillaan voidaan tavoitella merkittävää liiketaloudellista etua luomalla jäännösmateriaalille arvoa mahdollistamalla sen jatkokäyttö. Jätteeksi luokittelun lakkaamisella ja sivutuotteeksi määrittelemisellä on kuitenkin usein seurauksia, joiden huomioimisella on merkittävä painoarvo edun realisoitumisessa. Yksi esimerkki näistä on REACH-asetuksen muodostamat velvoitteet.

Kierrätys – esimerkkinä lannoitevalmisteet

Jätteen kierrätyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa jäte valmistetaan tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen. Jätemateriaaleja, kuten esimerkiksi tuhkaa, voidaan käyttää lannoitteiden valmistuksessa. Näin vähennetään sekä neitseellisten materiaalien käyttötarvetta että ympäristökuormitusta säilyttämällä materiaali käytössä. Lannoitteiden valmistus ja markkinoille saattaminen edellyttää yleensä esimerkiksi omavalvontasuunnitelmaa, laitoshyväksyntää ja ympäristölupaa.

Jätteiden hyödyntäminen

Joissain tilanteissa jätteiden hyödyntäminen on kokonaisuutena arvioiden paras vaihtoehto. Esimerkiksi joidenkin jätteiden hyödyntämistä maarakennuksessa ohjaa ns. MARA-asetus.

Linnunmaa on erikoistunut jätelainsäädännön toiminnalle luomien mahdollisuuksien kartoittamiseen. Oikeudellisten, luonnontieteellisten ja teknisten edellytysten huomiointi parhaan mahdollisen ratkaisun hahmottamisessa on Linnunmaan asiantuntijoiden vahvuus.

Ota yhteyttä