CLP-asetus (Classification, labelling and packaging of substances and mixtures, (EY) N:o 1272/2008) on EU-asetus, jolla säädetään aineiden ja sekoitusten luokituksista ja merkinnöistä. CLP-asetuksella sovelletaan YK:n GHS-merkintäjärjestelmää (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals) EU:ssa. GHS-merkintäjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa kemikaalien merkitsemistä, parantaa kemikaaliturvallisuutta ja helpottaa kansainvälistä kemikaalikauppaa. CLP-asetuksessa yhdistyvät sekä GHS että EU:n kumotut ainedirektiivi (67/548/ETY) ja seosdirektiivi (1999/45/EY).

CLP-asetuksessa määrätään niistä kriteereistä, joilla kemikaali luokitellaan esim. ympäristölle haitalliseksi tai vaaralliseksi. Käyttöturvallisuustiedotetta laatiessa on tärkeää tarkistaa CLP-asetuksen raja-arvot eri luokitusten suhteen. Asetuksessa myös ohjeistetaan aineiden ja seosten merkitsemisestä ja pakkaamisesta.

Ota yhteyttä

Tutustu myös palveluihimme: