Osaaminen

Elintarviketurvallisuus

Elintarviketurvallisuus varmistaa ruuan turvallisen käsittelyn, valmistuksen ja säilytyksen. Ruokaketjussa tulee tunnistaa vaaratekijät ja estää elintarvikkeiden altistus niille. Elintarvikealalla asiakasvaatimukset ovat usein lainsäädäntöä tarkempia. Esimerkiksi monet toimijat vaativat tavarantoimittajiltaan elintarviketurvallisuusstandardien mukaista sertifiointia.

Ympäristö

Ympäristöasioiden hallintaan liittyvä vaatimustaso kasvaa koko ajan. Linnunmaa tarjoaa juridisesti, teknisesti ja luonnontieteellisesti perusteltuja ratkaisuja ympäristökysymyksiin.

REACH-asetus ja sen tuomat velvoitteet

REACH-asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointeja, rajoituksia ja lupamenettelyitä. Asetus tuo velvoitteita monille kemikaaleja käsitteleville toiminnanharjoittajille.

Jäte ja kiertotalous

Yritys voi saada taloudellista hyötyä mahdollistamalla jäännösmateriaalien jatkokäytön. Tällöin jätelainsäädännön tulkinta ja soveltaminen sivutuotteeksi määrittelemisen ja End of Waste -kriteerien osalta on tärkeää.

Vesi

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista pyrkien ehkäisemään ja vähentämään käytöstä aiheutuvia haittoja. Suomessa erityisesti vesistövaikutusten huomiointi on keskeistä useissa hankkeissa.

Teollisuus ja BAT

BAT-päätelmillä eli Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (Best Available Techniques) päätelmillä pyritään yhtenäistämään EU:n teollisuuslaitosten ympäristökuormituksen vaatimustaso.

Energia

Energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset ovat käytössä myös Suomen lainsäädännössä EU:n energiatehokkuusdirektiivin implementoinnin myötä. Energiantuotannossa erityisesti polttolaitoksiin liittyy paljon lainsäädännöllisiä velvoitteita.

Luonnonvarat

Luonnonvaroilla voidaan tarkoittaa kaikkea luonnosta löytyvää, jota ihminen voi hyödyntää. Luonnonvarojen ja resurssien käytön hallinta on keskeistä esimerkiksi kaivostoiminnassa.

Biosidit ja käsitellyt esineet markkinoilla

Biosidivalmisteen markkinoille saattajan tulee huolehtia biosidiasetuksen mukaisista velvoitteista. Valmisteen luokittelusta riippuu sitä koskevat velvoitteet. Esimerkiksi käsitellyllä esineellä on vähemmän velvoitteita kuin varsinaisella biosidilla.

Kemikaalien varastointi ja käsittely

Kemikaalien varastointia ja käsittelyä säädellään useilla laeilla ja asetuksilla. Lainsäädännön vaatimukset muuttuvat toiminnan laajuuden mukaan. Toiminnan laajuus määritellään suhdelukulaskelmalla.

CLP-asetus

CLP-asetus ohjaa aineiden ja sekoitusten luokittelua, merkitsemistä ja pakkaamista. Asetus seuraa maailman laajuista YK:n GHS-merkintäjärjestelmää.

Kosmetiikan velvoitteet markkinoilla

Kosmetiikan on täytettävä tietyt turvallisuusvelvoitteet ennen kuin tuoteen myymisen saa aloittaa. Näillä velvoitteilla, kuten turvallisuusarvioinnilla, varmistetaan tuotteen turvallisuus kuluttajille. Turvallisuusarvioinnin voi laatia vain kriteerit täyttävä henkilö.

Riskienhallinta yrityksessä

Yrityksen toiminnassa on tarpeen huomioida useita eri riskitekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ihmisiin ja ympäristöön. Riskienhallinnassa tulee kiinnittää huomiota kaikkiin yrityksen toiminnan vaikutuksiin prosessin alusta loppuun.

Pesuaineet ja pesuaineasetus

Pesuaineasetus (EY) N:o 648/2004 ohjaa erilaisten pintojen ja kankaiden puhdistukseen tarkoitetujen saippuoiden ja aineseosten käyttöä ja valmistusta. Pesuaineasetuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi pyykinpesuaineet, huuhteluaineet, ikkunoiden ja autojen pesuaineet sekä puhdistussuihkeet.