Mikä biosidi?

Biosidiasetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 528/2012, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa biosidivalmisteiden asettamista markkinoille ja varmistaa ympäristönsuojelun korkea taso sekä tuotteiden turvallisuus ihmisille ja eläimille. Valmisteiden käytöllä voidaan esimerkiksi estää haitallisten mikrobien lisääntyminen tai karkottaa hyönteisiä, ja täten parantaa niin eläinten kuin ihmistenkin viihtyvyyttä, hyvinvointia ja terveyttä. Biosideistä puhuttaessa ensimmäisenä tulevat mieleen klassiset, hyvin tunnetut biosidivalmisteet, kuten iholle suihkutettavat hyttysmyrkyt tai käsien desinfiointiaineet.

 

Biosidivalmisteiden käyttö

Biosidivalmisteiden myynti, käyttö, maahantuonti ja varastointi edellyttää viranomaisten hyväksyntää. Biosidivalmisteen vaikutus perustuu yhteen tai useampaan tehoaineeseen. Tehoaineen tarkoituksena on estää haitallisten eliöiden lisääntyminen tai rajoittaa niiden esiintymistä, joko tuhoamalla tai torjumalla niitä. Tehoaineen tulee olla tarkoitukseensa hyväksytty. Hyväksymisestä päättää komissio. Hakemusta varten tehoaineesta tulee teettää laajat tutkimukset sen fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista, toksikologisista ja ekotoksikologisista vaikutuksista ja tehosta, sekä tehdä aineelle riskinarviointi.

Turhaa biosidialtistumista on syytä välttää ja tuotteita ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota mainoslauseisiin kuten ”antimikrobinen” tai ”bakteereja tappava”. Kyseiset väittämät voivat viestiä siitä, että tuotteessa on käytetty biosidejä. Tällöin pakkauksesta on löydyttävä tieto tuotteen sisältämästä tehoaineesta sekä käyttö- ja turvallisuusohjeet.

 

Biosidit eläintenhoidossa

Lemmikkituotteiden kohdalla biosidiasetuksen soveltamisalaan kuuluvat eläinten hygienian hoidossa käytettävät valmisteet, hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä eläintilojen pintojen ja materiaalien puhdistamiseen tarkoitetut desinfiointiaineet. Myös tuotantoeläinten tiloissa käytetään paljon desinfiointiaineita.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2016 noin 35 prosentilla kotitalouksista oli jokin lemmikkieläin. Lemmikkieläinten kasvava määrä ja omistajien lisääntynyt halu huolehtia eläinten terveydestä ja mukavuudesta on lisännyt erilaisten lemmikkituotteiden kysyntää ja tarjontaa. Erilaisia lemmikeille tarkoitettuja biosidivalmisteita, kuten antimikrobisia suuhygieniatuotteita ja desinfioivia saippuoita, voi löytää runsain määrin hyvin varustelluista lemmikkimyymälöistä tai verkkokaupoista.

On huomattava, että myös biosideilla käsitellyille esineille on asetuksessa omat vaatimuksensa. Joskus esineen/tuotteen kuuluminen biosidiasetuksen alaisuuteen voi tulla yllätyksenä tuotteen myyjälle, valmistajalle tai ostajalle.  Esimerkiksi koiralle tarkoitettu mikrobeja tappava peti, jonka käsittelyyn on käytetty yhtä tai useampaa biosidista tehoainetta, voidaan tulkita pääasiallisesta käyttötarkoituksesta riippuen joko biosidivalmisteeksi tai käsitellyksi esineeksi. Toisena esimerkkinä voidaan pitää hevoselle tarkoitettuja loimia, jotka komission täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2016/903 päätettiin kuuluvaksi käsiteltyihin esineisiin, mikäli loimi on käsitelty permetriinillä ja tuotetta markkinoidaan hyönteisten karkotukseen.

 

Biosidien laaja kirjo

Biosidiasetuksessa on määritelty 22 eri valmisteryhmää, jotka on eritelty neljään eri pääryhmään käyttötarkoitustensa ja ominaisuuksiensa perusteella. Valmisteryhmien suuri kirjo jo itsessään kertoo siitä, kuinka monia eri toimijoita biosidiasetus koskettaa ja velvoittaa. Biosideja tuotteissaan käyttävien yritysten tulee olla selvillä asetuksen vaatimuksista, mutta asetuksen vaatimusten tulkinta ilman ammattilaisen apua voi olla haastavaa. Linnunmaan palveluiden avulla voidaan mahdollistaa lupaprosessin nopea eteneminen sekä varmistaa tuotteen markkinoille asettaminen tai myynnin jatkaminen.

 

Lisätietoja:

Vanhempi ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasiantuntija Marjo Pusenius, 050 444 3592, marjo.pusenius@linnunmaa.fi

 

TIESITKÖ,

että uutisoimme ajankohtaisista kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä aiheista uutiskirjeessämme? Tilaa uutiskirje täältä!