Työpaikoilla on käytössä paljon erilaisia kemikaaleja ja työnteon aikana voi muodostua erilaisia kemiallisia aineita tai yhdisteitä. Osa näistä kemiallisista tekijöistä voi aiheuttaa vaaran ihmisen terveydelle, palo- ja räjähdysvaaran sekä vaaran ympäristölle. Työnantajalla on vastuu työn tekemisen turvallisuudesta ja työntekijä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että toimii turvallisesti ja ohjeiden mukaisesti. Kemikaaliriskien hallinnan kannalta oleellista on tuntea vaarat ja ehkäistä niiden toteutuminen. Riskinhallinta on keino ehkäistä kemikaalialtistumista.

Kemikaaliturvallisuus on osa työturvallisuutta

Kemikaaliturvallisuus osana työturvallisuutta

Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa yleisesti työnantajaa tunnistamaan työpaikalla esiintyvät kemialliset vaaratekijät, poistamaan vaarat mahdollisuuksien mukaan ja arvioimaan työntekijöille niiden aiheuttamat terveys- ja turvallisuusriskit sekä toimeenpanemaan arvioinnin tuloksena määritetyt suojelu- ja seurantatoimenpiteet. Tarkemmin työpaikan kemikaaliriskinarvioinnista säädetään kansallisella tasolla Valtioneuvoston asetuksella kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001), jonka tarkoituksena on suojella työntekijää työssä esiintyvien kemikaalien vaaroilta ja haitoilta.

 

Vaarojen tunnistaminen ja altistumisen arviointi

Kemikaaliriskinarvioinnin prosessi noudattaa yleistä riskien arviointiprosessia. Prosessi aloitetaan työpaikan kemiallisten vaarojen tunnistamisella ja niille altistumisen arvioinnilla, jolloin pystytään huomaamaan suurimmat riskit ja suuntaamaan toiminnot ensin niihin. Tässä vaiheessa kannattaa systemaattisesti kiertää työpaikalla eri työkohteet läpi ja tehdä havaintoja työskentelystä sekä haastatella työvaiheiden tekijöitä. Vaarojen tunnistamisessa ja altistumisen arvioinnissa otetaan huomioon kemikaalien määrät, kemiallisten tekijöiden vaaralliset ominaisuudet ja niiden mahdolliset yhteisvaikutukset, työtehtävät, joissa kemikaaleja käytetään tai kemiallisia tekijöitä esiintyy sekä työvaiheen kesto ja kemiallisille tekijöille altistumisen taso ja tyyppi. Vaaraa aiheuttavien kemikaalien lisäksi vaaraa aiheuttavia kemiallisia tekijöitä syntyy myös prosessien aikana ja niiden lopputuotteena. Prosessin alussa huomioidaan mahdolliset aiemmin toteutuneet vaarat ja läheltä piti- tilanteet, aikaisemmat selvitykset ja altistumismittaukset sekä työterveyshuollon työpaikkaselvitykset.

Työpaikan kemikaalien ja niiden vaaraominaisuuksien selvittämiseen tarvitaan kemikaaliluettelo työpaikan kemikaaleista sekä kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet. Nämä toimivat apuna arvioitaessa kemiallisten tekijöiden merkittävyyttä vaaratekijöinä. Jos kemikaaleja käytetään vähän ja niille altistuminen on vähäistä, arviointiprosessi voi olla kevyempi. Vaaraominaisuuksiltaan vakavimpia ja käyttömääriltään suurimpia kemiallisia tekijöitä pitää arvioida tarkemmin. Aineiden vaaraominaisuuksista kertovat niiden luokitus ja vaaralausekkeet. Terveysvaarojen kohdalla tarkempaa huomiota pitää kiinnittää CMR-aineisiin eli syöpävaarallisiin, perimää vaurioittaviin ja lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin. Palo- ja räjähdysvaaran arvioinnissa pitää ottaa huomioon vaaraa aiheuttavien aineiden lisäksi myös muu työympäristö ja laitteistot.

Kun altistumista ei voida muutoin luotettavasti arvioida, on syytä tehdä mittauksia. Jos tiedetään, että aineelle altistutaan pääasiassa hengitysteitse, voidaan tehdä ilman epäpuhtausmittauksia (työhygieenisiä mittauksia). Joskus voi olla tarpeen ottaa biologisia näytteitä eli tehdä biomonitorointia, jolloin saadaan selville aineen imeytyminen hengitysteiden lisäksi mm. ihon ja ruuansulatuskanavan kautta.

 

Riskien arviointi ja hallinta

Riskinarvioinnissa vaarat luokitellaan suuruusjärjestykseen. Riskin suuruus saadaan vaaran aiheuttamien vahinkojen vakavuuden ja todennäköisyyden avulla. Näin löydetään turvallisuuden kannalta tärkeimmät vaarat, joihin pyritään ensin kohdentamaan toimenpiteet. Riskejä voidaan luokitella erilaisten menetelmien ja tunnuslukujen avulla, esimerkiksi riskitaulukolla, jossa riskien todennäköisyydelle ja seurauksille on laadittu eri tasoja. Näiden avulla määritellään taulukosta riskin taso, joita voi olla menetelmästä riippuen 3 – 5.

Jos ilman epäpuhtausmittauksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, voidaan riskit arvioida riskitaulukolla, jossa altistumisen seuraukset ovat kuvattu esimerkiksi vaaralausekkeiden avulla. Ilman epäpuhtausmittausten perusteella riskin suuruus saadaan vertaamalla tuloksia aineiden HTP-arvoihin eli Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemiin aineiden haitallisiksi tunnettuihin pitoisuuksiin. Uusin julkaisu on tältä syksyltä 2018.

Riskin suuruus kertoo riskinhallintatoimenpiteiden kiireellisyyden. Mitä suurempi riski on, sitä tehokkaammin on ryhdyttävän toimenpiteisiin, jotka pienentävät riskiä. On tärkeää arvioida missä laajuudessa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä suoritetaan ja millä aikataululla. Riskien arviointi tulee dokumentoida kirjalliseen muotoon ja sitä pitää päivittää aina kun olosuhteissa tapahtuu muutoksia.

Kemikaaliriskien arvioinnista ja hallintatoimenpiteistä säädetään myös REACH-asetuksessa eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (1907/2006) kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Se velvoittaa maahantuojia ja valmistajia tekemään aineille kemikaaliturvallisuusarvioinnin ja mahdollisen altistumisen arvioinnin, jos asetetut kriteerit täyttyvät. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmästandardissa ISO 45001 painotetaan riskien arviointia. Työpaikan kemikaaliriskinarviointiprosessi voidaan hyvin sisällyttää toimintajärjestelmän osaksi.

Hyvin tehty riskinarviointi hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijää. Kun työympäristöä seurataan ja kehitetään systemaattisesti, vaaratilanteet vähenevät ja työturvallisuus paranee. Tämä luo hyvää ilmapiiriä työpaikalle ja motivoi työntekijöitä, mikä lisää työn tuottavuutta ja laatua.

 

Lisätietoja:

kemikaaliturvallisuusasiantuntija Pirjo Janatuinen, puh. 040 620 2224, email pirjo.janatuinen@linnunmaa.fi

vanhempi asiantuntija Marjo Pusenius, puh. 050 444 3592, email marjo.pusenius@linnunmaa.fi.