Kaikissa pakkauksissa oltava uudet merkinnät

Kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus, ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures), hyväksyttiin EU:ssa joulukuussa 2008. CLP-asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja nyt siirtymäaikojen päätyttyä se on korvannut EU:n väistyneen tätä koskeneen lainsäädännön eli ns. aine- ja seosdirektiivit. CLP-asetuksella pantiin täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), joka on hyväksytty YK:n alaisuudessa. Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa niin vaarallisten aineiden kuljetuksessa kuin kemikaalien käytössä, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu. CLP-asetuksessa on huomioitu sekä GHS-järjestelmän keskeiset osat että joitakin EU:n väistyvän kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevan lainsäädännön osia, joita ei YK:ssa ollut yhdenmukaistettu.

Näkyvin muutos CLP-asetuksen siirtymäaikojen päättymisestä on se, että nyt viimeistään alkaneen kesäkuun alusta tuotepakkauksissa ei saa enää olla käytössä vanhoja varoitusmerkintöjä, vaan väistyneen lainsäädännön mukaisesti merkityt tuotteet tuli joko merkitä uudelleen tai poistaa myynnistä.

Kuva: Tukes.fi

CLP-asetus ei ole jämähtänyt paikoilleen, vaan sitä muutetaan ja päivitetään jatkuvasti. Asetusta on muutettu komission asetuksilla vuodesta 2009 lähtien jo useaan otteeseen. Näitä ns. teknisiä mukautuksia on annettu jo kaikkiaan 10 kappaletta ja lisäksi on lisätty myös kokonaan uusi liite (liite VIII). Näillä uusilla asetuksilla on mm. tehty muutoksia vaarallisten aineiden yhdenmukaistettuun luokitus- ja merkintäluetteloon (ns. aineluetteloon), korjattu virheellisiä tietoja tai muutettu ja selkeytetty aiempien asetusten kirjoitusasua. Näiden muutosten myötä myös eräät varoitusmerkinnät ovat muuttuneet eli vaara- ja turvalausekkeissa on tapahtunut muutoksia, jotka on syytä huomioida uusia varoitusmerkintöjä laadittaessa. Viimeisin mm. P-lauseita muuttava muutos on 8. tekninen mukautus, jota sovelletaan 1.2.2018 alkaen. Näin ollen, mikäli olet suunnittelemassa uutta myyntipakkausta tai etikettiä vaaralliselle kemikaaleille, kannattaa nämä muutokset ottaa suunnittelussa huomioon jo nyt.

 

Kemikaalien ilmoitusvaatimukset kasvavat

CLP–asetukseen on tullut myös kaksi uutta, merkittävää lisäystä, jotka lisäävät kemikaalien valmistajien, EU-maahantuojien ja jatkokäyttäjien ilmoitusvelvollisuutta. Ensimmäinen koskee uutta ainutkertaista koostumustunnistetta, joka on liitettävä varoitusetikettiin (25. artiklan 7. kohta). Tämä niin sanottu UFI–tunniste saadaan kemikaalivirastolta sähköisellä menettelyllä viraston nettisivuilta ja se on yksilöllinen jokaiselle seokselle tai seosryhmälle. UFI–tunniste tulee merkitä varoitusetikettiin. Teollisuuskäyttöön tarkoitetuille seoksille riittää, että tunniste merkitään vain käyttöturvallisuustiedotteeseen.

CLP–asetukseen lisätty uusi liite koskee kansallisille myrkytystietokeskuksille toimitettavien tietojen yhdenmukaistamista. Kemikaalivirasto aloittaa tietojen laajemman keräämisen käytössä olevista kemikaaleista uuteen tietokantaan, joka tulee olemaan EU-jäsenmaiden viranomaisten käytössä.  Kemikaalien valmistajilta, toimittajilta tai jatkokäyttäjiltä vaadituista tiedoista määrätään tarkemmin asetuksessa. Liitteen vaatimat tiedot ovat kattavammat kuin nykyisessä kemikaali-ilmoituksessa. Liitteessä määrätään mm. kaikkien luokittelemattomienkin ainesosien ilmoittamisesta, mikäli niitä on seoksessa vähintään 1 %. Edellä mainittujen työkalujen kehitys alkaa tämän vuoden aikana ja ilmoittaminen uuteen tietokantaan pitäisi olla mahdollista vuoden 2019 alusta. Tätä määräystä sovelletaan kuluttajakäyttöön tarkoitetuille seoksille 1.1.2020 alkaen, ammattikäyttöön 1.1.2021 alkaen ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuille 1.1.2024 alkaen. Muutokset eivät koske tutkimus- ja kehityskäyttöön tarkoitettuja seoksia. Nämä muutokset ja lisäykset aiheuttavat toimenpiteitä kaikille vaarallisia seoksia markkinoille saattaville toiminnanharjoittajille. Nämä määräykset koskevat myös omaan käyttöön tuotettavia kemikaaleja.

Kirjoittaja: Laila Huovinen-Manu, 0400 380 003, laila.huovinen-manu@linnunmaa.fi. Laila toimii Linnunmaan Käyttöturvallisuustiedote-tuotepäällikkönä. Laila aloitti yrityksessä vuonna 2012 ja hänellä on usean vuoden syvällinen kokemus REACH- ja CLP-asetuksiin liittyvistä toimeksiannoista erityisesti käyttöturvallisuustiedotteiden ja pakkausmerkintöjen laatimisen osalta. Lisäksi Laila kouluttaa käyttöturvallisuustiedotteiden, vaaraluokitusten ja pakkausmerkintöjen laatimista sekä tekee ympäristö- ja luontoselvityksiä.