Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien julkaisemista on kulunut jo tovi ja pääosa BAT-päätelmien soveltamisalaan kuuluvien laitosten BAT-selvityksistä on toimitettu ELY-keskusten käsiteltäväksi. Tähän blogikirjoitukseen on koottu päätelmien soveltamiseen liittyviä huomioita, joita selvitysten laatimisen yhteydessä on noussut esille.

Jo ennakkoon oli tiedossa, että BAT-päätelmien soveltaminen tällä hyvin moninaisella toimialalla tulee olemaan haastavaa. Ensimmäiset haasteet kohdattiin usein jo BAT-selvitysten ensimetreillä, kun laitosten direktiivilaitosluokittelu ja BAT-päätelmien soveltamisala tulivat selvitettäväksi. Toimintojen luokittelu ja vertailu kapasiteettirajoihin johtivat usein tilanteisiin, joissa BAT-päätelmien soveltaminen rajoittui vain ympäristövaikutusten kannalta vähäisimpään toimintaan, pääasiallisen toiminnan jäädessä soveltamisalan ulkopuolelle. Luokittelu johti myös yllättäviin tuloksiin, kun ennakkoon ajateltuna pienimuotoinen jäteaseman toiminta katsottiin vaarallisten jätteiden varastoinnin vuoksi direktiivilaitokseksi tai suurempi jätteen käsittelyyn erikoistunut laitos jäi kokonaan direktiivilaitosrajojen alapuolelle. Oman haasteensa selvitysten laatimiseen aiheutti myös sovellettavien BAT-päästötasojen ja tarkkailuvelvoitteiden pohjautuminen päästöjen merkityksellisyyteen, varsinkin tapauksissa, joissa soveltuvia tarkkailutietoja ei ollut käytettävissä. Useissa tapauksissa lopulliset tulkinnat jäivätkin odottamaan päästöinventaarion täydentämistä.

ELY-keskusten tehtävänä on nyt selvitysten perusteella arvioida, täytyykö laitoksen ympäristölupaa päivittää BAT-päätelmien johdosta, vai vastaako se jo nykyisellään uusia BAT-vaatimuksia. Tietoa ELY-keskusten tulkintalinjoista odotetaan mielenkiinnolla ja toiveena on, että päätösten sisällön ohella myös päätösten perusteluihin kiinnitetään erityistä huomiota.

Vaikka merkittävä osa tulkintakysymyksistä ratkaistaankin nyt ELY-keskusten päätöksissä, liittyy myös mahdolliseen luvan tarkistamishakemukseen omat haasteensa. Hakemuksessa esitettävä tarkennettu päästöinventaario ja arvio päästöjen merkityksellisyydestä toimii perustana BAT-päätelmien nojalla annettaville päästörajoille ja tarkkailuvelvoitteille, joten ainakin siihen kannattaa hakemuksessa panostaa.

Linnunmaan asiantuntijoiden laaja-alainen ympäristöosaaminen yhdistettynä juridiseen osaamiseen on ollut eduksi useissa BAT-päätelmiin liittyvissä lupahakemuksissa ja edesauttanut sujuvan lupaprosessin toteutumista. Nyt osana Swecoa pystymme palvelemaan asiakkaitamme kattavasti myös teknisiä ratkaisuja vaativissa toimeksiannoissa.

 

Kirjoittaja: ympäristöpalveluiden liiketoimintajohtaja Emilia Lier, 050 411 9387, emilia.lier@linnunmaa.fi