Onnistunut REACH-rekisteröinti ei pääty rekisteröintinumeron saamiseen. REACH-rekisteröintiprosessi muodostuu seitsemästä vaiheesta, joista viimeinen on rekisteröintitietojen ylläpito. Rekisteröintitietojen saattaminen ajan tasalle ja niiden ylläpitäminen on rekisteröijän velvollisuus.

REACH-asetuksen 22 artiklan mukaan rekisteröijän on saatettava oma-aloitteisesti rekisteröintinsä ajan tasalle. Rekisteröijän tulee toimittaa uudet tiedot kemikaalivirastolle seuraavissa tapauksissa:

 • Rekisteröijän asemassa, kuten valmistajana tai maahantuojana tai esineiden tuottajana toimimisessa tapahtuneesta muutoksesta on toimitettava tiedot kemikaalivirastolle
  • Myös tunnistetietojen muutoksesta, kuten nimen tai osoitteen muutoksesta on toimitettava tiedot kemikaalivirastolle
 • Aineen koostumuksessa tapahtuneesta muutoksesta
 • Muutoksista vuotuisissa määrissä tai kokonaismäärissä, jotka rekisteröijä valmistaa tai tuo maahan
  • Myös rekisteröijän tuottamien tai maahantuomien esineiden sisältämien aineiden määrien muutoksesta on toimitettava uudet tiedot, jos muutosten seurauksena tonnimäärä muuttuu
  • Valmistuksen tai maahantuonnin lopettamisesta on myös toimitettava tiedot kemikaalivirastolle
 • Uusista tunnistetuista käytöistä sekä uusista tunnistetuista käytöistä, joita ei suositella
 • Tieto uusista riskeistä, joita aineesta aiheutuu ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle
 • Muutoksista aineen luokituksessa ja merkinnöissä
 • Kemikaaliturvallisuusraportin tai aineen turvallista käyttöä koskevien ohjeiden päivityksestä tai muutoksista
 • Rekisteröijä toteaa tarpeen suorittaa testin, joka on mainittu REACH-asetuksen liitteessä IX tai liitteessä X olevassa luettelossa
 • Muutoksesta rekisteröityjen tietojen saatavuudessa

REACH-asetuksen liite IX koskee vähintään 100 tonnia valmistettavan tai maahantuotavan aineen vakiotietovaatimuksia ja liite X vähintään 1 000 tonnia valmistettavan tai maahantuotavan aineen vakiotietovaatimuksia. Kunkin REACH-rekisteröijän on tunnistettava tietovaatimuksensa sen tonnimäärätason mukaisesti, jolla tämä valmistaa tai tuo maahan ainetta.

Euroopan kemikaalivirasto ECHA valvoo rekisteröintitietojen vaatimustenmukaisuutta. Kemikaalivirasto voi tutkia minkä tahansa rekisteröinnin varmistuakseen rekisteröinnin vaatimustenmukaisuudesta. Suorittamansa tarkistuksen perusteella kemikaalivirasto voi antaa päätöksen, jolla se vaatii rekisteröijää toimittamaan kaikki tarvittavat tiedot saattaakseen rekisteröinnin ajantasaiseksi. Varmistuakseen rekisteröintiasiakirja-aineistojen vaatimustenmukaisuudesta kemikaalivirasto valitsee tarkistettavakseen vähintään 5 % kunkin tonnimäärän osalta vastaanottamistaan asiakirja-aineistoista. Kemikaaliviraston valvontakäytäntö on osoittanut, että kemikaaliviraston valvontaa on priorisoitu myös sen mukaan, milloin rekisteröintiä on päivitetty edellisen kerran. Rekisteröintitietojen päivitysvälin kasvaessa kasvaa myös todennäköisyys kemikaaliviraston suorittamalle tarkastukselle.

 

ECHA:n ohjeistusta liittyen valmistautumiseen asiakirja-aineistojen päivitykseen.

Lue myös Linnunmaan aikaisempi uutinen liittyen rekisteröintitietojen ylläpidosta.

 

Lisätietoja: Ympäristö- ja kemikaalijuridiikan vanhempi asiantuntija,  Aleksis Ahvensalmi, 0400 584 845, aleksis.ahvensalmi@linnunmaa.fi