REACH – satu jatkuu

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 mukainen esirekisteröityjen aineiden viimeinen rekisteröintimääräaika päättyi 31.5.2018. Miltä näyttää määräajan jälkeinen elämä? Asetuksen soveltaminen jatkuu ja haluamme muistuttaa siihen liittyvistä velvoitteista.

Rekisteröintejä on pidettävä ajan tasalla. Esimerkiksi päivitysten suunnittelu etukäteen saattaa helpottaa tulevien velvoitteiden huomioimista. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) tarkastaa rekisteröintien vaatimustenmukaisuuksia, minkä vuoksi mahdollisiin yhteydenottoihin ja täydennyspyyntöihin on hyvä varautua. REACH-IT-tilille saapuvia viestejä ja päätöksiä tulee seurata vähintään kahden viikon välein. Tietojen säilytysvelvollisuudesta kannattaa pitää huolta – tarvittaessa tämän osalta voi laatia arkistointisuunnitelman.

Odotettavissa on, että rekisteröintien seurauksena tulee päivittää käyttöturvallisuustiedotteita sekä laatia tai kääntää altistumisskenaarioita käyttöturvallisuustiedotteiden liitteeksi. Kun toiminnanharjoittaja saa toimittajaltaan laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen, tulee varmistua siitä, että toiminta on sen mukaista. Linnunmaalla on toimintamalli altistumisskenaarioiden tulkitsemiseksi ja viemiseksi osaksi työohjeita. Lisäksi sidosryhmät saattavat vaatia REACH-vaatimustenmukaisuuden osoittamista. Linnunmaa auttaa vaatimustenmukaisuustodistusten (Declaration of Compliance) laadinnassa.

Edelleen vastaan voi tulla myös rekisteröintitarve, esimerkiksi alettaessa maahantuomaan uutta kemikaalia Euroopan ulkopuolelta. Jos ainetta käytetään tuote- ja prosessisuuntautuneessa tutkimuksessa ja kehittämisessä (PPORD), ECHA voi myöntää ilmoituksen nojalla viiden vuoden mittaisen vapautuksen rekisteröintivelvollisuudesta. Erityistä huolta aiheuttavista aineista annettua ehdokasluetteloa (SVHC) sekä mahdollisia uusia rajoituksia tulee edelleen seurata. REACH-asetus kattaa siis myös muita osa-alueita, kuin aineiden rekisteröinnin – muut osa-alueet, kuten lupa- ja rajoitusmenettelyt jatkavat elämäänsä ennallaan rekisteröintimääräajasta huolimatta.

Lisätietoja:
Vanhempi kemikaaliturvallisuusasiantuntija Auli Kostamo, 050 321 9187, auli.kostamo@linnunmaa.fi
Vanhempi lakiasiantuntija Aleksis Ahvensalmi, 0400 584 845, aleksis.ahvensalmi@linnunmaa.fi

______________________________________________________________________________________________________________________________

Tulossa biosidiaiheista tutkimusta

Biosidiasetus (EU) 528/2012 koskettaa kaikkia, jotka käyttävät tai asettavat markkinoille biosidivalmisteita. Jotta biosidivalmisteet voidaan saattaa markkinoille, tulee niillä olla lupa, ja myös niiden sisältämät tehoaineet tulee olla hyväksyttyjä. Tehoaineiden hyväksyminen tapahtuu EU:n tasolla, ja sitä seuraava biosidivalmisteiden lupien myöntäminen jäsenvaltioiden tasolla.

Harjoittelijamme, Mimmi Piispanen, tekee parhaillaan pro gradu -tutkielmaansa liittyen biosidiasetuksen aiheuttamiin muutoksiin ja haasteisiin. Tutkimuksessaan hän on haastatellut yrityksiä, viranomaisia ja toimialajärjestöjä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti paikalla tuotettuihin (in situ) biosideihin.

Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että asetuksen soveltaminen on koettu haastavaksi. Paikalla tuotettujen biosidien määritelmän tulkitsemiseen ja valmistelupien hakemiseen tarvitaan asiantuntijan apua. Muiden toimijoiden tuottamien tietoaineistojen hyödyntämisen osalta esimerkiksi riittävyyden arvioinnissa on hyvä hyödyntää Linnunmaan palveluita.

Asetustekstin joukosta voi olla hankalaa löytää juuri omaa yritystä koskevat velvoitteet. Linnunmaan asiantuntijat auttavat velvoitteiden selvittämisessä ja niiden käytännön toteuttamisessa. Olemme kirjoittaneet aiheesta myös tuoreimmassa blogikirjoituksessamme.

Lisätietoja:

Mimmi Piispanen, 040 662 5988, mimmi.piispanen@linnunmaa.fi
Vanhempi ympäristö- ja kemikaaliasiantuntija Marjo Pusenius, 050 444 3592, marjo.pusenius@linnunmaa.fi

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ympäristölainsäädännön tulevat muutokset

Ilmoitusmenettely

Ympäristöministeriössä on valmisteltu ympäristönsuojelulain muutosta, jolla lupa- ja rekisteröintimenettelyjen rinnalle otettaisiin uusi ilmoitusmenettely. Hallituksen esitys 94/2018 on annettu 27.6.2018, joten asia on nyt edennyt eduskunnan käsittelyyn. Tarkoitus on sujuvoittaa lupakäytäntöjä ottamalla käyttöön yksinkertaisempi menettely. Ilmoitusmenettelyn piiriin on tarkoitus siirtää mm. suuri osa eläinsuojista, eräät elintarvikkeiden ja rehujen valmistukseen liittyvät toimet, eräät kemikaalivarastot, sahalaitokset ja isohkot varikot. Eläinsuojille laaditaan toimialakohtainen asetus, joka on parhaillaan lausuntokierroksella elokuun loppuun asti. Muutos on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukeminen

Ympäristöministeriössä valmistellaan uutta lakia pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta. Kyseessä olisi harkinnanvarainen tuki. Lakiehdotuksen tarkoituksena olisi parantaa ympäristön tilaa poistamalla terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa tai haittaa. Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi 15.8.2018 mennessä.

 

Jätelaki: sivuvirtojen sähköinen markkinapaikka

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta 24.8.2018 saakka. Esitys on toinen vaihe jätelain kaksiosaisesta uudistuksesta. Esitys liittyy hankkeeseen, jonka tarkoituksena on luoda valtakunnallinen jätteiden ja sivuvirtojen sähköinen markkinapaikka, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, tuotannon sivuvirtoja sekä näille tarjottavia palveluja. Markkinapaikan avulla on tavoitteena pystyä osoittamaan läpinäkyvästi kunnan toissijaisen vastuun edellyttämä markkinapuute.

Lisätietoja:
lakiasiantuntija Eija Miettinen, 040 632 8445, eija.miettinen@linnunmaa.fi

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Tiesitkö,

että kerromme ajankohtaisista ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasioista uutiskirjeessämme? Mikäli et ole Linnunmaan uutiskirjeen tilaaja, voit tilata sen täältä!