CLP-asetukseen ((EY) N:o 1272/2008) lisättiin vuonna 2017 uusi kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin ja ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin liittyviä yhdenmukaistettuja tietoja koskeva liite VIII. Yritysten tulee ilmoittaa asetuksessa määrättyjä tietoja terveydelle vaarallisista ja fysikaalisen vaaran aiheuttavista seoksista myrkytystietokeskuksille niissä EU-maissa, joissa seos asetetaan markkinoille. Kyseiset tiedot toimitetaan jäsenvaltioiden nimeämille elimille (myrkytystietokeskukset) käytettäviksi kiireellisisissä terveydenhuollon vastatoimissa. Myrkytystietokeskusilmoitusten (PCN) portaalin ensimmäinen versio on saatavilla 24.4.2019 alkaen. Portaalissa yritykset voivat luoda, tallentaa ja esikatsella PCN-asiakirjoja. ”Validaatioavustaja” on käytettävissä tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen ennen niiden toimittamista.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • EU:hun seoksia maahantuovat yritykset
  • EU:ssa seoksia valmistavat yritykset.

Ilmoitukseen sisältyvät seuraavat osat:

  • seoksen ja ilmoittajan tunnistaminen
  • seoksen luokitus, varoitusetiketin osat ja myrkyllisyys
  • seoksen ainesosien tuotetunnisteet


Ainutkertainen koostumustunniste (UFI)

Liitteessä VIII määritellään ainutkertainen koostumustunniste (unique formula identifier, UFI), joka on ilmoitettava seoksen varoitusetiketissä ja joka luo yksiselitteisen linkin markkinoille saatetun seoksen ja kiireellisten terveydenhuollon vastatoimien käyttöön saatetun tiedon välille. Ilmoittaja tai hänen edustajansa luo itse UFI-tunnisteen tähän tarkoitetulla sovelluksella. UFI-tunniste on mainittava ilmoituksessa ja se on lisättävä seoksen varoitusetikettiin.

Yritykset voivat jo aloittaa UFI-tunnisteiden luomisen ja tehdä sisäisiä valmisteluja, kuten luoda tai tarkistaa sisäiset tuotekoodit UFI-tunnisteiden luomista varten ja kartoittaa seosten käytöt EuPCS-koodiston avulla. UFI:n sijoittaminen tuotteen etikettiin olisi mieluiten tehtävä tietojen toimittamisen yhteydessä.


Eurooppalainen tuoteluokitusjärjestelmä

Eurooppalaista tuoteluokitusjärjestelmää (European product categorisation system, EuPCS) käytetään kuvaamaan ”seoksen aiottua käyttöä”, jolle on tehtävä ilmoitus CLP-asetuksen 45 artiklan ja liitteen VIII mukaisesti. Esimerkkejä käyttötarkoituksista ovat käyttö liima-aineena, koristevärinä tai astianpesuaineena. EuPCS:n ulkopuolelle jäävät tuoteryhmät ovat sellaisia, jotka on vapautettu CLP-asetuksen tai sen liitteessä VIII olevista velvoitteista. Tällaisia ovat esimerkiksi lääkkeet, eläinlääkkeet, kosmeettiset valmisteet, lääkinnälliset laitteet, elintarvikkeet, rehut, paineistetut kaasut ja räjähteet. Myös Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tuoterekisteriin tehtävässä kemikaali-ilmoituksessa siirryttiin käyttämään EuPCS-koodistoa aikaisemman käyttötarkoituskoodin sijaan. Samalla toimialaluokituskoodi (TOL-koodi) poistui käytöstä kemikaali-ilmoituksissa.


Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvoitetta sovelletaan seuraavasti:

  • kulutuskäyttöön tarkoitetut seokset tammikuusta 2020,
  • ammattikäyttöön tarkoitetut seokset tammikuusta 2021 ja
  • teollisuuskäyttöön tarkoitetut seokset tammikuusta 2024 alkaen.

 

Uusien vaatimusten mukaista ilmoitusta ei tarvitse tehdä ennen 1.1.2025, jos yritys on tehnyt kemikaali-ilmoituksen Tukesille ennen edellä mainittuja soveltamisajankohtia. Samoin menetellään myös muissa maissa tehtyjen ilmoitusten osalta. Uusia vaatimuksia on noudatettava jo aiemmin, mikäli seoksen koostumuksessa, tuotetunnisteessa tai myrkyllisyydessä tapahtuu muutoksia.

 

Lisää ohjeistusta ilmoituksen tekemiseen on odotettavissa loppuvuoden 2019 aikana. Ajantasainen tieto, ohjeistus ja työkalut/sovellukset on koottu Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) Poison Centres –verkkosivustolle. Tarvittaessa Linnunmaan asiantuntijat voivat auttaa sekä kemikaali-ilmoitusten, myrkytystietokeskusilmoitusten että UFI-tunnisteiden kanssa.

 

Lisätietoja: KTT-tuotepäällikkö, kemikaaliturvallisuusasiantuntija, Laila Huovinen-Manu, 0400 380 003,
laila.huovinen-manu@linnunmaa.fi