Kemikaalien varastointi

Ajankohtaista kemikaaliturvallisuudessa:

  • Metallien pintakäsittelyyn käytettävät kemikaalit luokiteltava CLP-asetuksen mukaisesti

  • Kemikaaliluettelon ja käyttöturvallisuustiedotteiden tarkastaminen päivittyviä ISO 14001 ja ISO 45001 –järjestelmiä varten

  • Altistumisskenaariot oltava suomeksi tai ruotsiksi

  • Kemikaalien käyttäjän teemapäivä

______________________________________________________________________________________________________________

Löytyykö yrityksestäsi metallien pintakäsittelyyn käytettäviä käyttöliuoksia tai jauheita?

Oletko tietoinen, että pintakäsittelyaltaan jokaiselle käyttöliuokselle on oltava lainsäädännön mukainen luokitus, merkinnät ja käyttöturvallisuustiedote?
Pintakäsittelyyn käytettävät jauheet on myös hyvä tarkastaa luokituksen varalta.

Myös pintakäsittelyaltaan käyttöliuokset, jotka yritys valmistaa itse sekoittamalla ainesosia keskenään tai laimentamalla yhtä ainetta, on luokiteltava. Seoksen luokitukseen, merkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen tarvitaan asiantuntijuutta, jotta varmistetaan Suomen ja EU:n kemikaalilainsäädännön velvoitteiden toteutuminen.

Linnunmaa tarjoaa:

Yhteyshenkilö:
KTT-tuotepäällikkö, kemikaaliturvallisuusasiantuntija Laila Huovinen-Manu,
puh. 0400 380 003, laila.huovinen-manu@linnunmaa.fi

________________________________________________________________________________________________________________

Oletko päivittämässä toimintajärjestelmääsi ISO 14001 ja ISO 45001 mukaisesti?

ISO 14001 –ympäristöjärjestelmä on päivitettävä syksyyn 2018 mennessä. Tarkista samalla kemikaaliluettelosi ja käyttöturvallisuustiedotteesi.

Uusi työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän standardi ISO 45001 julkaistaan maaliskuussa 2018.

  • Jos yrityksesi on OHSAS 18001 –sertifioitu, ISO 45001 standardin mukainen järjestelmä korvaa sen.
  • ISO 45001- järjestelmään tullee 3 vuoden siirtymäaika.

Molempien järjestelmien päivitykset painottavat riskienhallintaa. Kemikaaliturvallisuus on olennainen osa ennakoivaa riskien hallintaa. Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöriskien kannalta on tärkeää, että kemikaaliluettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat ajan tasalla.

Tarkistuta kemikaaliluettelosi ja käyttöturvallisuustiedotteesi Linnunmaan kemikaaliturvallisuuden asiantuntijoilla. Opastamme myös kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin velvoitteista ja teemme riskinarviointeja liittyen ympäristö-, kemikaali- ja työturvallisuuteen.

Yhteyshenkilö:
KTT-tuotepäällikkö, kemikaaliturvallisuusasiantuntija Laila Huovinen-Manu,
puh. 0400 380 003, laila.huovinen-manu@linnunmaa.fi

_________________________________________________________________________________________________________________

Altistumisskenaariot tulee olla saatavilla suomeksi tai ruotsiksi

Altistumisskenaariot vaaditaan vaarallisiksi luokitelluille kemikaaleille, joita valmistetaan tai tuodaan maahan vähintään 10 t vuodessa. Altistumisskenaariot ovat tällöin käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä, eli puhutaan laajennetusta käyttöturvallisuustiedotteesta.

Lain mukaan altistumisskenaariot tulee olla saatavilla suomeksi tai ruotsiksi.

Linnunmaa tarjoaa asiantuntijapalvelua aineiden ja seosten altistumisskenaarioiden laatimiseen, kääntämiseen ja tulkintaan yrityksen työohjeita varten.

Yhteyshenkilö:
KTT-tuotepäällikkö, kemikaaliturvallisuusasiantuntija Laila Huovinen-Manu,
puh. 0400 380 003, laila.huovinen-manu@linnunmaa.fi

Lisää tietoa Tukesin oppaasta kemikaalien jatkokäyttäjille.

__________________________________________________________________________________________________________________

Kemikaalien käyttäjän teemapäivä

Seminaarissa käydään läpi kemikaalilainsäädäntöä sekä kemikaalien käyttäjän vastuita ja velvollisuuksia.

Seuraava teemapäivä 12.4.2018 Tampereella.

Teemapäivä järjestetään yhteistyössä EcoOnlinen, Linnunmaan, Linnunmaa Lexin ja Insteam Consultingin kanssa.